Vår politik innebär att:

Anhöriga känner sig trygga med kvaliteten i den vård och omsorg som kommunen ger.

I Lomma kommun får barnen den bästa starten i livet. Bostäder som byggs är attraktiva och kommer till i en sådan takt att den kommunala servicen kan hålla jämna steg, bygglovsprocesserna är rättssäkra och serviceorienterade och båtlivet värnas.

Centrumhandeln möter kommuninvånarnas kärnbehov. Våra cykelvägar utvecklas för att stimulera hälsosamt och miljömässigt beteende.

Tolerans, öppenhet och respekt för människors olika livsstil förverkligas bäst i det samhälle som värnar frihet, rättvisa och de demokratiska processerna. Dagvattnet tas i stor utsträckning hand om av varje enskild fastighetsägare genom grönska och begränsad hårdläggning.

God ekonomisk hushållning med skattemedel ska alltid säkerställas. Så ock den ekologiska mångfalden. Energianvändningen effektiviseras ständigt i de kommunala fastigheterna.

Förskolan är rolig, trygg och lärorik och fritidsmöjligheterna, inte minst för barn och ungdomar, är enastående. Företagande stimuleras.

Gemenskapen mellan människor är god via hög social hållbarhet. Varje ny generation ska få chans att forma sitt liv.

Hav- och åar är attraktiva tillgångar och ska hanteras med stor varsamhet. Hamnens attraktivitet ska vara god.

Infrastrukturinvesteringar förbättrar vardagen för det stora flertalet invånare och driver kommunens långsiktiga attraktivitet. Kring den lokala idrotten samlas många kommuninvånare – i funktionsdugliga anläggningar.

Jordbrukslandskapen värnas.

Det finns goda möjligheter att skapa och uppleva kultur; biblioteken har god tillgänglighet och hög utlåning. Kosten som serveras i skola och äldreomsorg är uppskattad och hållbar. Ökat resande med kollektivtrafik eftersträvas.

Levnadsvillkoren för de som är i behov av samhällets stöd är goda.

Miljöarbetet ligger i framkant. Vi är ledande i klimatanpassning och återvinning.

Tillgången till naturnära upplevelser är god och delar av kommunen skyddas via ett ökat antal naturreservat.

Ordningen är god på gator och torg – och i skolan.

Ansvariga politiker är tillgängliga och transparenta med avvägningar och beslut. Kommande pågatågsstationer i Lomma, Flädie och Alnarp görs lättillgängliga och bidrar till en ökad ekonomisk såväl som ekologisk hållbarhet.

Resultaten, inte minst de icke-finansiella, i kommunens verksamheter följs upp, analyseras och driver utvecklingen.

Skolan kännetecknas av god arbetsmiljö, professionalism och höga kunskapsresultat. Socialtjänsten tar sin utgångspunkt i människans ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Trygghet är Lomma kommuns signum. Tillväxttakten i befolkningsutvecklingen är jämn och välplanerad. Turism till kommunen bidrar till att stimulera det lokala företagandet och öka utbudet av olika former av nöjesupplevelser för kommuninvånarna.

Samarbetet med och synergieffekterna av forskningen och den högre utbildningen som bedrivs av SLU i Alnarp ska öka, bl.a i form av Green Innovation Park Alnarp (GIPA).

Vägarna, för gång-, cykel- och biltrafik, underhålls enligt en långsiktig plan. Vatten- och avloppssystemen är väldimensionerade och väl underhållna.

Uppväxten är så bra att man gärna återvänder till kommunen när man har bildat familj eller av annan anledning vill etablera ett mer varaktigt boende.

I äldreomsorgen är personalen kompetenta och brukare och anhöriga nöjda och trygga.

Övergripande är helt enkelt Lomma kommun mycket attraktivt att bo i, där livets många gånger största investering (i form av ett boende) ska kännas trygg.

Tappade uppkopplingen