Våra moderata värderingar

Det spelar roll vilket parti du lägger din röst på. Alla politiska partier verkar utifrån en övergripande tanke om hur man vill att samhället ska fungera. Moderaterna i Lomma-Bjärred är en garant för att alla politiska beslut vilar på en liberalkonservativ värdegrund.

Denna innefattar:

· Vi tror på individens ansvar och frihet; på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sin egen försörjning och kunna styra sitt eget liv.

· Vi är samlingspartiet. Vi respekterar alla väljares val och samtalar med alla partier i fullmäktige. Vi är en motkraft mot polarisering och populistiskt missnöje.

· Vi tror på att samhället i de flesta fall bör utvecklas gradvis och med respekt för vår historia och kultur. Vi värnar den kulturella gemenskap som finns i kommunen, samtidigt som vi är öppna för nya impulser – i måttlig takt.

· Vi tror på framtiden. Vi bygger vår politik på en realistisk optimism – inte på rädsla. Vi är inte blinda för människans tillkortakommanden, men är övertygade om att fria människor hittar lösningar på stora som små samhällsutmaningar.

· Vi fäster stor vikt vid kunskap. Alla kommunala beslut ska baseras på ett gediget kunskapsunderlag och kompetensen ska vara hög i förvaltningarna.

· Vi värnar rättsstaten, lag och ordning. Vi är noga med att följa lagen och att alla står lika inför beslut som tas av kommunen.

· Vi vill att kommunen fokuserar på sina kärnuppdrag. Politikens mål är inte en stark stat/kommun utan ett starkt samhälle, där näringslivet och civilsamhället är starkt och fritt från politisk klåfingrighet.

· Vi värnar och utvecklar naturvärden och vår gemensamma planet, så att även de som kommer efter oss kan få ett rikt liv.

· Vi är förankrade i våra ideologiska principer, vilket möjliggör en pragmatisk hållning och ett sökande efter ständiga förbättringar.

· Alla har rätt till ett värdigt och drägligt liv, men den kommunala välfärden får aldrig vara kravlös. Den förutsätter ömsesidighet och att var och efter bästa förmåga tar ansvar för sin självförsörjning och det egna och våra närmastes välbefinnande.

· Integrationen av nyanlända ska baseras på krav på funktionell anpassning. Vi tror varken på mångkulturalism eller likformighet

Tappade uppkopplingen