Trygghet

– Alla ska känna sig trygga i Lomma kommun – utom de kriminella

Vi Moderater har alltid satt just trygghet och lag och ordning högt på dagordningen. I en tid med stora förändringar är det viktigt att vi fortsätter ha fokus på dessa frågor, i skolan, på fritiden, på arbetet, i hemmet, oavsett tid eller plats. Alla ska känna sig trygga i Lomma kommun, utom de kriminella.

När omvärlden förändras måste vi även vara öppna och beredda att förändras, allt kan inte vara som det alltid har varit. Det är bra och nyttigt att utvecklas för det är så man möter framtidens utmaningar. Vi ser ett behov av att med måttfulla steg skapa mer av ett levande samhälle med ett ökat utbud av arbetstillfällen, service och handel både dagtid och kvällstid. Mer liv och rörelse gör att mer ljusskygga element blir sedda och kan lagsökas, vilket ökar tryggheten.

Med tre nya tågstationer i kommunen ökar risken för oönskade besök. Vi vill därför se till att brott både förebyggs och lättare kan beivras genom installation av kameror på strategiska platser i kommunen. Sedan flera år har vi trygghetsvärdar som rör sig i kommunen på kvällar och helger. Vi vill utöka deras verksamhet för att öka tryggheten för våra medborgare. Detta behövs inte minst under sommarmånaderna i anslutning till våra populära stränder.

Vi är väl medvetna om att trafiksituationen på sina ställen kan bli bättre. Gammal som ung ska känna sig trygg på våra gator och vägar. Vi kommer därför att införa begränsningar för bilburna besökare i bl.a. hamnområdet, kompletterat med tydligare skyltning till strandens parkeringar.

En god och trygg utbildning lägger grunden för tryggheten i samhället. Skolan ska vara en plats där våra barn i lugn och ro ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna som förmedlas. Mobbning ska mötas snabbt och tydligt. Samverkan mellan skola och socialtjänst behöver förbättras för att underlätta tidiga insatser för unga som är på väg åt fel håll. Det goda samarbetet med Polisen, bl.a. kring informationen om alkohol, narkotika, droger och tobak och de problem som är förknippade med detta, ska fortsätta.

Våra vallöften

· Vi skapar förutsättningar för ett mer levande samhälle i de centrala delarna

· Vi installerar kameraövervakning på platser där det föreligger otrygghet

· Vi fortsätter satsa på trygghetsvärdar och ökad trafiksäkerhet

· Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i skolan och få ett tidigt samordnat stöd om behov uppstår

Tappade uppkopplingen