Social med Moderaterna

– Lomma kommun ska ha äldrevård i toppklass!

Sveriges tryggaste kommun

Moderaterna har under åren infört många förebyggande insatser med gott resultat. Våra seniorer är friska och det är en låg andel som behöver hjälp.
Vår ambition är att höja kvaliteten och öka tryggheten på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten. Det är en stor utmaning och är därför vår viktigaste uppgift. Även om de senaste uppföljningarna visar en positiv trend och antal ärenden på LUKAS är färre än någonsin, räcker det inte.

För att säkerställa trygghet och höjd kvalitet föreslår Moderaterna införande av

Äldreambassadör

En person som du kan vända dig till med frågor eller synpunkter som rör dig själv eller din närstående som har insatser inom Lomma kommuns äldreomsorg. Äldreambassadören tar reda på den information som behövs och ser till att eventuella åtgärder sätts in. Du får snabb återkoppling och en tidsuppskattning på när förändringen kommer att genomföras.

Trygghetsteam

Nya avtal och lagar medför att kommunen ska ta emot patienter allt tidigare i tillfrisknadsfasen och med kortare varsel. Trygghetsteamet ska samla in och koordinera all information från sjukhus, vårdcentral, och kommun för att du och dina närstående ska känna trygghet i att komma hem, eller vid byte av vårdform. De skapar en helhet kring varje unik situation och säkerställer att ingen del i vårdkedjan fattas.

Kontaktpolitiker

För ökad och förbättrad dialog med vårdtagare och anhöriga knyts Socialnämndens ledamöter till kommunens särskilda boenden och hemtjänstområden för att delta på

Hemtjänst i egen regi

För att möta förändringarna inom sjukvården och att vården i allt större omfattning kommer att ske i hemmen har vi beslutat att hemtjänsten ska drivas i egen regi från mars 2019.

Alla ska kunna känna sig trygga med att bli äldre

Att bli gammal eller sjuk och dessutom inte kunna ta hand om sig själv är svårt, både för den som drabbats och för dennes närstående. Att se en anhörigs hälsa försämras är oerhört smärtsamt. Vi påminns alla om att det kommer en dag när vi och våra nära och kära inte längre klarar oss utan hjälp från samhället.

Lomma kommun toppar årligen listan som Sveriges tryggaste kommun. Den tryggheten ska man självklart uppleva inom äldrevården med. Oavsett sjukdomsbild och situation ska man bli omhändertagen på bästa sätt. Moderaterna vill med stolthet kunna säga att Lomma kommun har en äldreomsorg i toppklass. Vi ger oss inte förrän vi är där!

Tappade uppkopplingen