Skola, Bildning & Kultur

– Fokus på kunskap och kultur för unga

Skolan har en fostrande uppgift och ska bidra till att alla elever blir starka och självständiga samhällsmedborgare. Med en strävan att bilda och utbilda sig följer en frihet att ta makten över sitt liv. Denna uppgift vilar i stor utsträckning på skolans förmåga att klara sitt huvuduppdrag – att barn och elever kan inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolan ska ställa tydliga kunskapskrav och fokusera på elevernas akademiska utveckling med målet att alla elever ska nå målen. I Lomma ska ingen lämnas därhän, oavsett om det gäller den elev som behöver extra stöd eller den som behöver extra stimulans.

I Lomma ska eleverna mötas av välutbildade lärare och rektorer såväl som lärare behöver ständigt reflektera kring både undervisningsmetoder och hur man kan ta tillvara digitaliseringen. Samarbetet med vårdnadshavarna ska fortsatt bidra till att skapa en röd tråd mellan hem och skola.

Det fysiska rummet spelar roll. Vi vill att barn, elever, lärare och övrig personal har tillgång till en fysisk lärmiljö som stimulerar lärandet. Alla skolor och lektionssalar, inklusive de för idrott och hälsa, kan och bör inte se likadana ut. De kan inte heller vara av samma årsmodell, men alla ska motsvara kraven på en modern lärmiljö.

Lomma utmärker sig med att ha en mycket hög andel behöriga lärare och vi är även löneledande i Skåne, men för att behålla vår status som attraktiv arbetsgivare behöver vi fortsätta att locka till oss de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Därför krävs det att vi också ligger i framkant när det gäller att erbjuda möjligheter att utvecklas inom ramen för yrket.

Barns och ungas tillgång till kultur ska prioriteras, oavsett deras situation och förutsättningar. Ett levande kulturliv breddar möjligheterna för livslångt lärande och livslånga bildningsresor.

Våra vallöften

· Vi sätter skolans kunskapsuppdrag främst

· Vi verkar för att alla lärmiljöer är moderna

· Vi vill att alla lärare ständigt vidareutvecklas i sin profession

· Vi prioriterar barn och ungas tillgång till kultur

Tappade uppkopplingen