Samhällsbyggnad

– Med omtanke om alla aspekter i vår miljö

Att ha en långsiktig plan för hur vi via fysisk planering vill att kommunen ska utvecklas är en av de viktigaste uppgifterna som ett politiskt parti har. Den lägger grunden för kommunens långsiktiga attraktivitet. Lomma kommun är regionens mest attraktiva boendeort. Att det finns en hög efterfrågan på en bostad i kommunen är bra, men ställer också krav på att vi inte bygger sönder kommunen. Utbyggnaden behöver alltid ske på ett sätt som värnar havet, det kustnära livet, grönstråk och naturområden samt den omkringliggande åkermarken. Därför koncentrerar vi utbyggnaden av bostäder, skolor och lokaler för företagande till centralt belägna platser. Vi fortsätter även utvecklingen av rekreativa naturområden och värnar de kustnära utblickarna.

Via satsningen på de tre tågstoppen underlättas ett smidigt och hållbart resande till och från kommunen. Men dessa satsningar kräver att det är smidigt att ta sig på ett hållbart sätt mellan hemmet och tågstationen. Därför vill vi säkerställa att det finns ett rikt utbud av gena och säkra cykelvägar och fossilfri busstrafik i nära anslutning till hemmet. Vidare vill vi stimulera föräldrar och barn att öka andelen hållbara resor inom kommunen, inte minst till och från skolan, och parallellt få positiva friskvårdseffekter.

Lomma kommun var tidigt ute med att möjliggöra källsortering, men tillsammans kan vi göra mer. Vi vill verka för mer av cirkulär ekonomi – mer återbruk och återvinning. Vi kan också göra mer för en hållbar konsumtion, minskat matsvinn, färre mikroplaster i avloppsvattnet och mer närodlad ekologisk mat. Överlag vill vi i Moderaterna att kommunen, tillsammans med kommuner i regionen, är offensiva i långsiktigt klimatsmarta investering ar i resursåtervinning och avloppsrening.

Vi Moderater vill att det ska vara nolltolerans mot nedskräpning. Kommunens delansvar innefattar att informera och att göra det lätt för alla att göra rätt, samt stödja de skräpplockarinitiativ som tas av civilsamhället.

Våra vallöften:

· Vi värnar om en god balans mellan bebyggelse, grönområden och vatten.

· Vi skapar förutsättningar för hållbart resande.

· Vi satsar på den cirkulära ekonomin och Håll Lomma rent!

Tappade uppkopplingen