Det ska bli ännu bättre att leva i Lomma Kommun

Lomma är en fantastisk kommun att bo och leva i. Vi har en enastående vacker natur och en trygghet som många andra samhällen avundas. Arbetslösheten är låg, föreningslivet spirande, skolresultaten i topp, utbildningsnivån hög, skilsmässorna få och jämlikheten mellan kvinnor och män hög. Många går till valurnorna och i grunden är stödet för demokratin hög. Vi har kommit långt, men vill längre. Moderaterna i Lomma- Bjärred prioriterar följande områden, där vi ser förbättringspotential:

Försiktig utveckling av tätorterna

Vi är den kommun i Sverige där det är bäst att bo och leva. Men långsiktig attraktionskraft kräver måttfulla, ständiga förbättringar och anpassningar till ett hållbart och tryggt samhälle. Genom tätare och mer blandad bebyggelse i de centrala delarna av våra två tätorter vill vi skapa boendeformer för livets alla skeenden, kontor, handel, service och ett utökat kulturutbud – och dessutom hushålla med marken. Parallellt vill vi öka satsningarna på förebyggande arbete, tidiga och samordnade insatser, övervakningskameror på utvalda platser, samt trygghetshöjande åtgärder i vår trafikmiljö för att fortsatt vara det trygga valet att bo och driva företag.

En genomgripande kompetenshöjning

Lomma kommun är medborgarnas organisation. Den finns till för att ta tillvara våra gemensamma intressen. Vi medborgare ställer allt högre krav på kvaliteten i kommunens välfärdsuppdrag – och det i en situation där allt färre ska försörja allt fler. Denna utmaning behöver mötas med ett ökat fokus på lärande, kompetensutveckling, digital teknik och smarta investeringar snarare än med högre skattesats och fler händer och fötter.

En kommun för alla åldrar

En stor andel barnfamiljer är och bör vara kännetecknande för kommunen. Samtidigt blir vi allt fler äldre och många är vitala, kompetenta och handlingskraftiga långt upp i åldrarna. Denna kraft behöver tas till vara på ett bättre sätt – för att stärka vårt gemensamma samhälle. Senare i livet behöver det stora flertalet äldreomsorg. Den ska ingen behöva oroa sig för. Därför arbetar vi för ökad kvalitet genom högre kontinuitet, högre kompetens och värdigt bemötande.

Den hållbara kommunen

Vi befinner oss i en tid då behovet av klimat- och miljöarbete är stort. Vi vill skapa bättre förutsättningar för hållbart resande; med bil, buss, tåg, cykel och till fots. Överlag säkerställa att vårt lokalsamhälle blir fossilbränslefritt. Vi vill värna och utveckla naturområden, bl.a. för rekreation, samt verka för mer av cirkulär ekonomi – mer återbruk och återvinning och mindre avfall.

En kommun för företagande

Grunden i ett välmående samhälle är en god tillgång till arbete. Lomma är en utpräglad utpendlingskommun med få arbetsplatser. Vi behöver i större utsträckning bidra till regionens konkurrenskraft, inte bara som boendekommun. Därav vill vi skapa förutsättningar för fler kunskapsintensiva verksamheter i kommunen, bl.a. forskningsnära företagande med anknytning till verksamheten vid SLU. I de centrala delarna av de två tätorterna vill möjliggöra för andra typer av kunskapsintensiva och kreativa verksamheter att etablera sig, som i sin tur bidrar till att fler befinner sig i kommunen under dagtid, ett mer levande centrum, ett bättre utbud av handel och service samt ett mer tryggare tryggt samhälle.

Som alltid, när det kommer till Moderaterna i Lomma-Bjärred, vill vi att utvecklingen av vår kommun sker inom ramen för en hållbar ekonomi och utifrån våra moderata värderingar.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Tappade uppkopplingen